Доброволен независим финансов одит

доброволен независим финансов одит

За вас ли е услугата доброволен независим финансов одит?

Доброволният независим финансов одит на фирмата ви е подходящ за вас, ако фирмата ви не подлежи на задължителен финансов одит според закона, но същевременно:

 • разбирате, че информацията от счетоводството е полезна и важна;
 • искате висока степен на сигурност за своя бизнес;
 • искате ефективно да управлявате бизнеса си.

Доброволният финансов одит е аналогична услуга на задължителния финансов одит за фирмите, които отговарят на определени критерии по Закона за счетоводството. Ако желаете да проверите фирмата ви подлежи ли на задължителен финансов одит, може да го направите тук.

Какво получавате при извършен от нас доброволен финансов одит?

За Ръководството

Доклади с висока степен на сигурност по отношение на:

 • Достоверност на годишния финансов отчет.
 • Сигурност на контрoлната система – оценка на риска от измами, злоупотреби, кражби и грешки.
 • Ефективност на водената от дружеството данъчна политика, рискове и ефекти.

Анализ на:

 • Полезност на информацията, която получавате от счетоводния ви отдел.
 • Ключова финансова информация.
 • Ефективност на счетоводния ви отдел.

Препоръки за отстраняване на забелязани проблеми, за избягване на евентуални такива и за повишаване на ефективността на финансовата ви политика.

За Собственици

Доклади с висока степен на сигурност по отношение на:

 • годишните финансови отчети на предприятието.
 • контрoлната система (оценка на риска от измами, злоупотреби, кражби и грешки) на предприятието.

За Счетоводството

 • Доклад с висока степен на сигурност за водената от дружеството данъчна политика, рискове и ефекти.
 • Анализ на взаимоотношенията (протичане на потока от информация) между Счетоводния отдел и Ръководството и Счетоводния отдел и всички останали отдели.
 • Препоръки за намаляване на стреса и натовареността на работното място.

Какво представлява услугата независим финансов одит?

Както задължителния независим финанов одит, доброволният независим финансов одит представлява проверка на финансовите отчети на предприятието, която гаранира с висока степен на сигурност, че в тях не се съдържат съществени неточности, отклонения и несъответствия.

Извършваме финансов одит съгласно Международните одиторски стандарти (МОС), които ви гарантират професионално изпълнение на услугата. Одитът включва изпълнение на процедури за получаване на одиторски доказателства, подкрепящи сумите и оповестяванията във финансовия отчет.

Важен момент при финансов одит е оценката на рисковете от съществени неточности, отклонения и несъответствия във финансовия отчет, независимо дали се дължат на грешка или на измама. За да ви гарантираме високата степен на сигурност за достоверност на финансовата информация, колкото по-голям е този риск, толкова по-строги са одиторските процедури.

Независимият финансов одит, който ще направим на вашето предприятие, включва също и оценка на уместността на прилаганата счетоводна политика и разумността на приблизителните счетоводни оценки, направени от ръководството, както и цялостното представяне на финансовия отчет.

Може да разчитате на високия професионализъм на екипа ни. Ако е необходимо, при разглеждането на някои казуси, възникнали при финансов одит, се включва и нашият адвокат.

При одита задължително взимаме под внимание вашите специфични изисквания. Съответно очакваме пълно съдействие от вас и вашия персонал.

Свържете се с нас сега!

Критерии за задължителен одит

Подлежите ли на задължителен одит?

Наши клиенти са:

Вижте техните референции тук >>

За контакт

В и М Одит ЕООД
Адрес:
гр. София, ул. Христо Белчев №18, ет. 3

Позвънете ни:
GSM 089 22 59 001
Тел. 02/ 981 15 35

Пишете ни:
e-mail: contact@vm-odit.com