Задължителен независим финансов одит

Задължителен независим финансов одит

За вас ли е услугата задължителен одит?

Финансовите отчети на вашето предприятие подлежат на задължителен независим финансов одит от регистриран одитор, ако (съгласно Закона за счетоводството):

 • Предприятието ви е АД / ЕАД или КДА.
 • Извършвате някоя от следните дейности: предприятие, което е емитент по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа; кредитна институция, застрахователно и инвестиционно предприятие, дружество за допълнително социално осигуряване и управляван от него фонд.
 • Надвишавате минималните показатели по определени критерии, като балансова стойност на активите; нетни приходи от продажби и средна численост на персонала.

Ако не сте сигурни дали вашето предприятие подлежи на задължителен одит съгласно Закона за счетоводството, може да проверите спрямо пълния списък с изискванията тук.

Какво получавате при извършен от нас задължителен одит?

За Ръководството

Доклади с висока степен на сигурност по отношение на:

 • Достоверност на годишния финансов отчет.
 • Сигурност на контрoлната система – оценка на риска от измами, злоупотреби, кражби и грешки.
 • Ефективност на водената от дружеството данъчна политика, рискове и ефекти.

Анализ на:

 • Полезност на информацията, която получавате от счетоводния ви отдел.
 • Ключова финансова информация.
 • Ефективност на счетоводния ви отдел.

Препоръки за отстраняване на забелязани проблеми, за избягване на евентуални такива и за повишаване на ефективността на финансовата ви политика.

За Собственици

Доклад с висока степен на сигурност по отношение на:

 • годишните финансови отчети на предприятието.
 • контрoлната система (оценка на риска от измами, злоупотреби, кражби и грешки) на предприятието.

За Счетоводството

 • Доклад с висока степен на сигурност за водената от дружеството данъчна политика, рискове и ефекти.
 • Анализ на взаимоотношенията (потока от информация) между Счетоводния отдел и Ръководството и Счетоводния отдел и останалите отдели.
 • Препоръки за намаляване на стреса и натовареността на работното място.

Какво представлява услугата задължителен одит?

Задължителен независим финансов одит представлява проверка на финансовите отчети на предприятието, която гарантира с висока степен на сигурност, че в тях не се съдържат съществени неточности, отклонения и несъответствия.

Извършваме задължителен одит съгласно Международните одиторски стандарти (МОС), които ви гарантират професионално изпълнение на услугата. Одитът включва изпълнение на процедури за получаване на одиторски доказателства, подкрепящи сумите и оповестяванията във финансовия отчет.

Важен момент при задължителен одит е оценката на рисковете от съществени неточности, отклонения и несъответствия във финансовия отчет, независимо дали се дължат на грешка или на измама. За да ви гарантираме високата степен на сигурност за достоверност на финансовата информация, колкото по-голям е този риск, толкова по-строги са одиторските процедури.

Независимият финансов одит, който ще направим на вашето предприятие, включва също и оценка на уместността на прилаганата счетоводна политика и разумността на приблизителните счетоводни оценки, направени от ръководството, както и цялостното представяне на финансовия отчет.

Може да разчитате на високия професионализъм на екипа ни. Ако е необходимо, при разглеждането на някои казуси, възникнали при задължителен одит, се включва и нашият адвокат.

При одита задължително взимаме под внимание вашите специфични изисквания. Съответно очакваме пълно съдействие от вас и вашия персонал.

Свържете се с нас сега!

Критерии за задължителен одит

Подлежите ли на задължителен одит?

Наши клиенти са:

Вижте техните референции тук >>

За контакт

В и М Одит ЕООД
Адрес:
гр. София, ул. Христо Белчев №18, ет. 3

Позвънете ни:
GSM 089 22 59 001
Тел. 02/ 981 15 35

Пишете ни:
e-mail: contact@vm-odit.com