Одит на проекти

Одит на проекти

За вас ли е услугата одит на проект?

Ако вашият проект подлежи на задължителен независим финансов одит поради законово изискване или споразумение с ваши партньори, то определено имате нужда от нашата услуга одит на проект.

Най-често финансовите средства по вашия проект подлежат на задължителен одит, ако проектът се изпълнява с договор за безвъзмездна финансова помощ от:

 • Европейския фонд за регионално развитие;
 • Европейски социален фонд;
 • Кохезионния фонд;
 • Европейския фонд за морско дело и рибарство;
 • Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство;
 • Норвежкия финансов механизъм и др.

Какво получавате при извършен от нас одит на проект?

 • Проформа доклад за фактически констатации с разходите, върху които има съмнение за признаване и възстановяване, и липсваща документация. Така ще имате възможност да направите необходимите корекции, за да бъдат признати тези разходи за възстановяване.
 • Доклад за фактически констатации съгласно изискванията на договарящия орган.
 • Изпълнено изискване за независим финанов одит по проект спрямо законодателството и договорните отношения с партньорите ви.

Какво представлява услугата одит на проект?

Услугата одит на проект представлява проверка от независим финансов одитор на финансовия отчет по вашия проект. Основна цел на одита е получаване на одиторски доказателства и да се гарантира с висока степен на сигурност, че:

 • има съответствие между водената отчетност и изискванията на законодателството и финансиращата страна;
 • изпълнени са необходимите процедури за финансова дисциплина;
 • разходите и приходите, посочени във финансовия отчет, са документално обосновани и фактически извършени/получени;
 • разходите и приходите, посочени във финансовия отчет, са относими към бюджетните пера;
 • не е налице двойно финансиране.

Според изискванията на страните по проекта и законодателството могат да се включат и допълнителни цели.

Поемаме ангажимент да изпълним услугата одит на проект в съответствие с изискванията на Международния стандарт за свързани по съдържание услуги 4400, приложим по отношение на ангажименти за извършване на договорени процедури. Спазването на този стандарт ви гарантира професионално изпълнение на услугата и че одитът ще бъде признат от страните по проекта.

Очакваме пълно съдействие от вас и вашия персонал по време на одит на проект.

Свържете се с нас сега!

Критерии за задължителен одит

Подлежите ли на задължителен одит?

Наши клиенти са:

Вижте техните референции тук >>

За контакт

В и М Одит ЕООД
Адрес:
гр. София, ул. Христо Белчев №18, ет. 3

Позвънете ни:
GSM 089 22 59 001
Тел. 02/ 981 15 35

Пишете ни:
e-mail: contact@vm-odit.com